ဓမၼပဒ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏


စာရင္းေပးသြင္းမႈျပဳလုပ္ျပီး ဓမၼပဒ ၊ ပါဠိ နိႆယ ၊ အ႒ကထာ နိႆယ ၊ ဋီကာ နိႆယ ၊ တိပိ အဘိဓာန္ ၊ ပါဠိ အဘိဓာန္ ၊ ပိဋက လမ္းညြန္ ၊ မဟာ ဗုဒၶဝင္ ၊ ေမာဂၢလႅာန္ နိႆယ ၊ ေရႊက်င္ စာေပ ၊ မဃေဒဝ ၊ သရုပ္စုံ အဘိဓာန္ ၊ ဝတၱဳလမ္းညြန္ ၊ ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ - ပါဠိ အဘိဓာန္ ၊ ျမန္မာ အဘိဓာန္ ၊ နိယံ ေပါင္းခ်ဳပ္ iOS applications မ်ားကုိ Download ရယူႏုိင္ပါသည္။္။